תשתיות

מערכת המים החמישית לירושלים

The Jerusalem Fifth Water System

מזמין: חברת מקורות

אדריכלים אחראים במשרד: אורנה סירקיס-בן ציוני ועידו רוזנטל

מערכת המים החמישית לירושלים הנו פרויקט תשתיות לאומי שמטרתו לספק את תצרוכת המים העתידית לתושבי ירושלים. ראשית קו המים בחולדה במערב, וסופו באזור נחל חלילים במזרח. הפרויקט מורכב מתחנות שאיבה ומקווי הולכת המים, אלה האחרונים נחלקים לשניים, גלויים על פני הקרקע וטמונים בתוך מנהרה. הפרויקט חוצה את שפלת יהודה והרי ירושלים, בחלקים בעלי רגישות נופית גבוהה מאד, לצד אזורים מופרים ותשתיות קיימות.

התכנון שלנו החל בשלב בחינת החלופות וסקר הייתכנות, בשלב זה ניתחנו והערכנו את הפגיעה הנופית של כל חלופה והצענו את החלופה המיטבית מההיבט הנופי. בשלב הבא היינו שותפים בביצוע הפרויקט, בכל שלביו וחלקיו. בכל שלב נבחנו חלופות לכל מרכיב בתכנון, למיקום התחנות, מיקום מבני התחנות, דרכי הגישה ואמצעי השיקום הפיזי והצמחי בכל מקטע.